makes your baby smile!

Reklamacije

Uslovi i postupak reklamacija

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su našim Pravilnikom o rešavanju reklamacija po, koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

•    da reklamaciju prijavi putem telefona 011/20 28 688, email-a office@nunanai.rs ili da reklamirani proizvod  pošalje poštom (na adresu TV Shop Direct International, Cara Uroša 36-38,)

•  da reklamirani proizvod dostavi u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
•    da podnese na uvid original računa o kupovini
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Naša obaveza je da potrošača obavestimo o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 15 dana.
Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3.    otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač nema prava iz prethodnog stave ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:

•    da reklamirani proizvod odnese u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu,
•    da podnese na uvid original garantnog lista i računa o kupovini,
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što potrošaču daje pravo na:

1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

NunaNai web shop zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena promenjena, imate pravo na povraćaj iznosa koji ste za proizvod platili.

U slučaju  povraćaja novca za reklamirani proizvod kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TV Shop Direct International d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartici, u svim ostalim slučajevima novac će biti vraćen na tekući račun kupca.